تبلیغات
شرکت کار آفرینی سرزمین سبزبند پایان 09198000513 - طرح توجیهی کاکتوس ,راه اندازی مزرعه,طرح تولیدکاکتوس علوفه ای
شرکت کار آفرینی سرزمین سبزبند پایان 09198000513
صداقت امانت کار و تلاش
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


شرکت کار آفرینی سرزمین سبزبند پایان به شماره ثبت 2508
این شرکت از سال 1395 تا سال 1396 دست اندرکار، کارآفرینی و آموزش پروژه های نوین و مشاغل جدید در خاورمیانه بوده است کسب و کار هایی همچون طرح تولید پائولونیا ، طرحهای پرورش موجودات زهر آگین (poisonous creatares)برای تولید پایه دارو و همچون زنبور(bee) و قارچ گانودرما لوسیدوم (ganoderma lucidum) و کاکتوس علوفه ای(opuntiaficus indica) ، و گیاهان تراریخته (trasgenesis)و آبزیان سخت پوست(crustaceans) درکشورایران بوده است،بعلاوه : آموزش تخصصی ، تهیه ابزار و تخمین فروش در مجاری قانونی بوده است ، برای ارتباط با کار شناسان این شرکت با شماره 09198000513 ایمیل اختصاصی antidote2014@gmail.com ارتباط برقرار نمائید .

مدیر وبلاگ :شرکت سرزمین سبز بندپایان
طرح توجیهی کاکتوس ,راه اندازی مزرعه,طرح تولیدکاکتوس علوفه ای

Image result for ‫کاکتوس علوفه ای‬‎
مبداء این نوع ازکاکتوسهادرکشورتونس بوده وازانجاواردایران شده وزیرنظرکارشناس تونسی ازموسسه ایکارداتحت کشت آزمایشی قرارگرفته است .

 طبق برنامه ریزیهای انجام شده تاچندسال آینده تا400هکتارازاراضی کشاورزی ومناطق مستعدکشور به منظور تامین خوراک دام زیرکشت کاکتوسهای علوفه ای ومیوه ای خواهد رفت.

 برای پرورش این محصول بایدخاطرنشان کرد که درصورتی که میزان بارندگی 200تا600 میلیمتر باشداین نوع کاکتوسهای بدون خار20 تا400 تن درهکتارعلوفه ترتولیدمیکنند .

 کاکتوس های بدون خارازجمله دارای 80% آب و5/1-2% پروتئن وحدود5/1% چربی و6/8 % فیبرهستند.

 کاشت کاکتوس های علوفه ای بامقاومت ویژه ای که به وضعیت نامساعدمحیطی ازجمله درجه حرارت های بالا وخشکیهای طولانی مدت وخاکهای فقیر دارند در برخی ازاستانهای کشور قابل گسترش است .

 زمان کاشت آن درفصل پاییز ویک ماه قبل ازشروع اولین بارندگی ونحوه کاشت به صورت دستی است .

 این گیاه تحمل یخزدگی طولانی مدت وآب ایستادگی وشوری آب وخاک رانداشته امادربرابرخشکسالی وکم آبی بسیارمقاوم است ومیتواند با میانگین بارش سالانه 100میلی لیتر رشد کندوجایگزین مناسبی برای ذرت علوفه ای ودیگرمحصولاتی است که به آب زیادی نیازدارند.

 این کاکتوس تولید میوه نیزمیکند ومیوه ان در جامعه انسانی قابل استفاده است این گیاه دراوایل بهار به گل می نشیند ومیوه های آن شیرین متمایل به ملس با گوشت وآب زیاد تولید میکند که دارای خواص درمانی متعددی میباشد که مهم ترین آن مربوط به بیماری های گوارشی معده است

 کاکتوس علوفه ای گیاهی است چند ساله وگوشتیکه درآب وهوای گرم وخشک بااستفاده ازحداقل رطوبت خاک رشدونمومی یابد وتاج رویشی قابل ملاحظه ای راتولید میکن این گیاه بسیار مقاوم وکم توقع میباشد ومیتواند تحولیدرمراتع تخریب شده منطقه بوجود آورد ودرپایین ترین کلاسهای خاک مرتعی رشد میکند .

ازهرهکتارمرتع آن درسال به طورمتوسط بیش از100تن برگ گوشتی بدست میاید که پس ازخردکردن به تعلیف دامهای سبک وسنگین میرسد

 این گیاه دارای ذخیره انرژی بالایی به صورت بافت نشاسته ای بوده وواجد تعدادکثیری ازاملاح معدنی است که بصورت تلفیقی با سایر گونه های مرتعی خصوصا خانواده کراسها بخش اعضم نیاز غذایی دام را تامین میکند .


میباشند.

 وضعیت بازار :

بازار فروش این محصول به صورتی است که میتواند به طورقطع 90% علوفه ی دام ها ومرغداری ها وبا تولید گل ومیوه در صنایع داروسازی وغذایی به مصرف رسد بنابراین میتوان پیشبینی مطلوبی ازبازارفروش این محصول داشته باشیم .

مروری بر گیاهان جدید: کاکتوس علوفه ای (Opuntia ficus  indica)

 رقبا:

البته باید خاطرنشان کرد که دراین طرح مسائلی ازجمله مقابله بارقبا راخواهیم داشت که شامل تمامی تولید کنندگان ذرت علوفه ای وشرکت های تولیدی ووارداتی انواع غذاهای دام وطیور وشرکتهایی که به طور غیرمستقیم انواع داروهای تولیدی ازبرگ وگل ومیوه این گیاه راتولیدویاوارد کشور میکنند که البته باحمایت وزارت کشاورزی ویقین بربرتری این محصول نسبت به تمامی محصولات تولیدی ووارداتی میتوان آینده ی روشنی را برای کاکتوس های علوفه ای پیشبینی کرد .

 (بااطلاعات بدست آمده مشخص شدکه میزان قیمت در کشور های اطراف به مقدار 3یوروبوده که به جای 7یورو تصحیح میشود وبراین اساس قیمت های فروش نیز تغییر میکند )

این محصول دربازار به صورت کیلوگرم وزن آن توزیع میشودوقیمت گذاری نیز براساس کیلوگرم آن بنا نهاده شده است به طوری که درکشورهای خارجی هرکیلو گرم آن 3یورو قیمت گذاری شده ----(اگرمقدار هریوروبه طورتقریبی به میزان 2000 تومان باشدقیمت محصول تقریبا 6000 هزار تومان میشود)----  که درایران براساس میزان موادوهزینه های مصرفی برای برای تولید این گیاه دربازاربه مقدار هر کیلوگرمی 6000 هزارتومان ثبت شده که البته برای خریداران مختلف به شرح زیر متفاوت است:

1- برداشت توسط خریدار : کیلوگرمی > 2000 تومان

2- برداشت توسط تولیدکننده :  کیلوگرمی > 4000 تومان           

 3- برداشت وبسته بندی وحمل ونقل تامحل مصرف: کیلو گرمی 6000 تومان میباشد.

مدل این طرح نیز براساس تولید وفروش بنا نهاده شده است .

 البته این مقدار قیمت درحال حاظر تقریبی بوده وممکن است که تجدید نظری هم اعمال شود

Image result for ‫کاکتوس علوفه ای‬‎

تحلیل بازار :

باتوجه به اینکه این نوع کاکتوس درابتدا به صورت کشت بافت تهیه شده و بعدازآن برای مقاوم سازی به زمین اصلی برده وبرای تکثیر نیز میتوان از پدهای (برگ ) ان استفاده کرد بنابراین به هیچ شرکتی اعم ازخارجی یاداخلی وابستگی نداشته وطرحی کاملا خودکفا میباشد .

 تحلیل ریسک :

باتوجه به اینکه این گیاه میتواند درآینده خریداران زیادی ازجمله صنایع دارویی ودام پروریها وحتی صنایع غذایی باشد وپیشرفت دربازارباسیاست گذاری های دولتی ارتباط کمی دارد بنابراین ریسک سیاسی چندان مهمی نمیتواند داشته باشد وباید خاطر نشان کرد که اگر ازطرف دولت طرحی به تصویب رسید ویا عمل که باعث شکسته شدن قیمت بازار این محصول شود این کار بسیار نگران کننده است (طرح سوپسیت ویایارانه ای کردن ویا ....)

درپیش بینی ریسک اقتصادی میتوان کمی دچار نگرانی شد ازآن جهت که باتوجه به فازدوم طرح درآینده ونرخ تورم ممکن است که کمی ارائه وام های بانکی بامشکل روبه رو شویم وهمین طور ورودروزبه روز گیاهان علوفه ای دیگر به صنعت تولید میتوان احساس نگرانی کرد.

ازلحاظ ریسک درتغیرات محیط زیست نیز میتوان گفت که بخاطر تمایل رشد این محصول درخاک های سبک وآب وهوای گرم با رطوبت کمی بالا میتوان ازنظر بیماری های قارچی وهمین طور قارچ های خاکزی نیز نقاط ضعفی داشته باشدکه البته برای مواجه بااین مشکلات تدابیری اندیشیده شده است .

ازنظر عوامل درونی هم باید خاطرنشان کردکه اعضای این شرکت همگی متعهدبه کاروحرفه خود بوده وهیچ گونه مشکلی ازنظرتشکیلاتی درحال حاضر مطرح نمی باشد. اما باید پیشبینی کرد که اگر هرکدام از اعضا ازجمله افراد کلیدی طرح مثل خانم فروغی ویا سرمایه گذار ازطرح کناره گیری کندادامه کار بامشکلات جدی مواجه میشویم به خاطر اینکه خانم فروغی درحال حاضر بیشترین فعالیت را داشته واگر خارج شود بسیار سخت میتوان کسی به سخت کوشی او جایگزین کرد واز ان مهمتر خروج سرمایه گذار اصلی است که یک پایه وستون طرح میباشدواگر اینگونه شود طرح باشکست جدی روبه رو خواهد شد .

وضعیت فعلی:


 ( کاکتوس ها به دلیل این که جزء گیاهان گرمسیری محسوب میشون به خودی خود احتیاج به مواد غذایی انچنانی نداشته وهمانطور که گفته شد تنهابا 100 میلی لیتربارندگی درسال بهترین عملکر را میتوان داشته باشد پس کم هزینه بودن دردوران داشت این محصول نیز یکی ازفواید آن میباشد وتنها میزان اب مورد نیاز باید فراهم شود ) 

Image result for ‫کاکتوس علوفه ای‬‎


کاکتوس‌ علوفه‌ای یا کاکتوس‌ بدون خار دارای 80 درصد آب و 1/5 تا 2 درصد پروتئین و حدود 1/5 درصد چربی و 8/6 درصد فیبر هستند که می‌تواند منبع مناسبی برای تامین خوراک دام در کشور باشد. جعفر امیری، کارشناس کشاورزی درخصوص مزیت‌های کشت کاکتوس علوفه‌ای به می‌گوید: کاکتوس علوفه‌ای به دلیل مقاومت بالایی که در برابر کم‌آبی دارد می‌تواند به‌عنوان گونه‌ای جدید در تامین علوفه مورد نیاز کشور مطرح باشد و کشور را از واردات علوفه تا حد زیادی بی‌نیاز کند. 
وی ادامه می‌دهد: علاوه‌بر مزیت‌های این گیاه ارزشمند در تامین نهاده‌های دامی می‌توان از آن به‌عنوان عاملی برای بیابان‌زدایی و جلوگیری از فرسایش خاک استفاده کرد.

کاکتوس های بدون خار دارای 80% آب و 5/1-2% پروتئین و حدود 5/1% چربی و 6/8 % فیبر هستند.

کاشت کاکتوس های علوفه ای با مقاومت ویژه ای که به وضعیت نامساعد محیطی از جمله درجه حرارت های بالا و خشکیهای طولانی مدت و خاکهای فقیر دارند در برخی از استانهای کشور قابل گسترش است. زمان کاشت آن در فصل پاییز و یک ماه قبل از شروع اولین بارندگی و نحوه کاشت به صورت دستی است.

این گیاه تحمل یخ زدگی طولانی مدت و آب ایستادگی و شوری آب و خاک را نداشته، اما در برابر خشکسالی و کم آبی بسیار مقاوم است و می تواند با میانگین بارش سالانه 100 میلی لیتر رشد کند و جایگزین مناسبی برای ذرت علوفه ای و دیگر محصولاتی است که به آب زیادی نیاز دارند.


Image result for ‫کاکتوس علوفه ای‬‎

این کاکتوس تولید میوه نیز می کند، میوه کاکتوس در جامعه انسانی قابل استفاده است. این گیاه در اوایل بهار به گل می نشیند و میوه های شیرین متمایل به ملس، با گوشت و آب زیاد تولید می کند که دارای خواص درمانی متعددی می باشد که مهمترین آن مربوط به بیماری های گوارشی معده است.

کاکتوس علوفه ای، گیاهی است چند ساله و گوشتی که در آب و هوای گرم و خشک با استفاده ازحداقل رطوبت خاک رشد و نمو می یابد و تاج رویشی قابل ملاحظه ای را تولید می کند. این گیاه بسیار مقاوم و کم توقع بوده و می تواند تحولی در مراتع تخریب شده منطقه بوجود آورده و در پایین ترین کلاسهای خاک مرتعی رشد می کند.


Image result for ‫کاکتوس علوفه ای‬‎

از هر هکتار مرتع آن در سال، به طور متوسط بیش از 100 تن برگ گوشتی بدست می آید که پس ازخرد کردن به تعلیف دام سبک و  تعلیف دام سنگین می رسد.

این گیاه دارای ذخیره انرژی بالایی به صورت بافت نشاسته ای بوده و واجد تعداد کثیری از املاح معدنی است که بصورت تلفیقی با سایر گونه های مرتعی، خصوصا خانواده کراسها، بخش اعظم نیاز غذایی دام را تامین می کند.


درباره کاکتوس علوفه ای


نوع مطلب : فروش,تهیه,مشاوره,پرورش,روش پرورش,انواع اموزش,جزوه، اموزش,جزوه,طرح توجیهی,مشاغل جدید,مشاغل خانگی,مشاغل پردرامد طرح توجیهی,طرح اقتصادی,بازاریابی,سرمایه گذاری,شغل مشاوره تولید,مشاوره پرورش,فروش، فروش,تهیه,مشاوره,پرورش,روش پرورش,انواع اموزش,جزوه طرح توجیهی,مشاغل جدید,مشاغل خانگی,مشاغل پردرامد طرح توجیهی,طرح اقتصادی,بازاریابی,سرمایه گذاری,شغل مشاوره تولید,مشاوره سرمایه گذاری,مشاوره پرورش,فروش، 
برچسب ها : طرح توجیهی کاکتوس، فروش کاکتوس علوفه ای، فروش طرح کاکتوس علوفه ای، فروش انواع کاکتوس علوفه ای، طرح اشتغالزایی کاکتوس علوفه ای، opuntia ficus indica،
لینک های مرتبط :
          
17 بهمن 95
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی